اخبار

اعضای کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک معرفی شدند

به گزارش دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک، اعضای کمیته علمی کنفرانس به شرح زیر معرفی شدند.

 
committtee_17
Prof. Zohreh Dehdashti Shahrokh
Professor, Allameh Tabatabai University
committtee_28
Prof. Reza Barkhi
KPMG Professor, Virginai Tech, USA
committtee_03
Prof. Philip Kotler
Full Professor of Northwestern University
USA-web
committtee_12
Prof. Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Shahid Beheshti University
committtee_14
Prof. Hassan Ali Aghajani
Professor, University of Mazandaran
committtee_45
Prof. Dr. Taghi Isaai
Associate Professor, Sharif University of Technology
committtee_46
Prof. Dr. Reza Shafei
Associate Professor, University of Kurdistan
committtee_22
Prof. Dr. Mohsen Nazari
Associate Professor University of Tehran
committtee_55
Prof. Dr. Mohammad Taleghani
IAU, Rasht
committtee_50
Prof. Dr. Azarnoush Ansari
Associate Professor, University of Isfahan
committtee_05
Prof. Christopher Westland
Professor University of Illinois Chicago, USA
committtee_36
Prof. Azar Kafashpour
Professor, Ferdowsi University, Mashhad
committtee_44
Prof. Asghar Moshabaki
Professor Tarbiat Modaress University
committtee_34
Prof. Asadollah Kordnaeij
Professor, Tarbiat Modares University
committtee_07
Prof. Ali Sanayei
Professor,University of  Isfahan
committtee_39
Prof. Ali Hesami
Professor, VC & Process Architect, IEEE, UK
committtee_25
Dr. Klaus Peter Follak
München, Germany
committtee_53
Dr. Alireza Koushki Jahromi
Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *